Lichidare societate comerciala

Lichidare societate comerciala

0723.242.670
office@infiintarefirmasrl.ro
327

Lichidare societate comerciala Bucuresti Ilfov

lichidare societate comerciala societati comerciale

0723.242.670
informatii suplimentare despre
Lichidare societate comerciala

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea judiciară şi lichidarea societăţilor comerciale (art. 227 alin. (1) lit. c) şi e) şi art. 229 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)*:

Etapa I :

1. Cerere de înregistrare (original);

2. Hotărârea judecătorească irevocabilă de dizolvare în copie legalizată de instanţă (original);

3. Actul de numire a lichidatorilor, dacă aceştia nu au fost numiţi prin hotărârea judecătoreasca (original);

4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor;

5. Dacă este cazul: împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

- taxa de registru;

- tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-II-a

1. Cerere de radiere (original);

2. Situaţiile financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobate de asociaţi/membri;

3. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);

4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original);

5. În cazul SA şi SCA se va depune, după caz, şi:

- darea de seamă asupra gestiunii administratorilor/membrilor directoratului şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mai mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original);

- registrele SA şi SCA.

6. Dacă este cazul: împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

- taxa de registru;

- tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

NOTA:

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.

În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; în cazul în care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate în forma apostilată pentru statele care au semnat sau aderat la această convenţie, respectiv în forma supralegalizată de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplică pentru documentele întocmite în statele cu care România are încheiate convenţii/tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare.

Confirmarea publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României se efectuează de ORCT.

În cazul SA, SCA, SNC, SCS şi SRL, lichidatorul are obligaţia ca, mai înainte de a solicita radierea societăţii, să depună la oficiul registrului comerţului, cu cerere de depunere şi menţionare acte, situaţia financiară finală pentru a fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru a asigura dreptul fiecărui acţionar/asociat de a face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Radierea SA şi SCA se va efectua după expirarea termenului de opoziţie, de 30 de zile de la data publicării situaţiei financiare finale în Monitorul Oficial.

Radierea SNC, SCS şi SRL se va efectua după expirarea termenului de opoziţie de 15 zile de la data publicării situaţiei financiare finale pe pagina de internet a oficiului registrului comerţului (art. 180 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor).

Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

În cazul în care prin hotărârea judecătorească irevocabilă nu s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii dizolvării, înregistrarea se va efectua în baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate.

Actul de numire a lichidatorilor va conţine: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate.

Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri va fi certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii şi publicată în condiţiile legii;

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea judiciară şi lichidarea societăţilor comerciale (art. 227 alin. (1) lit. c) şi e) şi art. 229 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)*: Etapa I : 1. Cerere de

0723.242.670
informatii suplimentare despre

Lichidare societate comercialaContacteaza-ne!

Bucuresti, Sector 2
Sos. Pantelimon Nr. 260, Bl. 46, Sc. 1, Parter, Ap. 4, Interfon 4C
Telefon: 0723.242.670
FAX: 021.627.73.90
Email: office@infiintarefirmasrl.ro

Lichidare societate comerciala
Copyright © 2019 Infiintare Firma SRL